6 lipca 2020

Nabywanie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez obywateli są skomplikowane i nie do końca jasne. Trudno również uzyskać jednoznaczne informacje na ten temat. Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców regulują przepisy, których podstawy prawne umieściłem na końcu tego wpisu.
Na tej stronie skupie się tylko na osobach fizycznych nabywających nieruchomości na terenie Polski.

Kto to jest cudzoziemiec?

Cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy jest każda osoba fizyczna, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Ujmując to dokładniej przez cudzoziemca rozumiemy:

 • osobę fizyczną, która nie posiada polskiego obywatelstwa;
 • osobę prawną, z siedzibą za granicą;
 • nieposiadającą osobowości prawnej spółkę osób wymienionych wyżej, mającą siedzibę za granicą, utworzoną zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
 • osobę prawną i spółkę handlową nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Polski, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione wyżej.

Czy wszyscy cudzoziemcy muszą uzyskać zgodę na zakup nieruchomości?

Nie. Cudzoziemcy z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego do którego zalicza się kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia i Liechtenstein mogą nabywać nieruchomości w Polsce bez spełniania dodatkowych formalności. Te same przepisy dotyczą również obywateli Szwajcarii. Cudzoziemcy pochodzący z innych państw muszą uzyskać zezwolenie wydawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czy każda nieruchomość nabywana przez cudzoziemca spoza Unii Europejskiej i wskazanych powyższych krajów wymaga uzyskania zezwolenia?

Nie każda. Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli nabywasz:

 • tzw. samodzielny lokal mieszkalny (w tym spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) – jest to lokal, który składa się z pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych (np. kuchnia, łazienka) i zapewnia ci odpowiednie warunki mieszkaniowe. Do takiego lokalu mogą też należeć m.in.: piwnica lub strych, nawet jeśli nie znajdują się bezpośrednio obok niego;
 • lokal lub udział w lokalu przeznaczonym na garaż – jeśli jako nabywca lub właściciel nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego chcesz mieć garaż, aby zapewnić sobie odpowiednie warunki mieszkaniowe;
 • nieruchomość – gdy mieszkasz w Polsce co najmniej 5 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • nieruchomości, które wejdą w skład wspólnoty majątkowej – tak dzieje się wtedy, gdy masz żonę lub męża z obywatelstwem polskim i mieszkasz w Polsce co najmniej 2 lata od uzyskania zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • nieruchomość od osoby, która jest jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat i jesteś w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia po tej osobie (np. córka, syn lub wnuk nabywa nieruchomość od matki, ojca lub dziadków);
 • nieruchomość jako wierzyciel hipoteczny (bank) – gdy przejmujesz nieruchomość na własność po nieudanej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Pamiętaj, że powierzchnia nabytych przez ciebie nieruchomości na potrzeby życiowe nie może przekroczyć 0,5 ha.

Ale uwaga. Musisz mieć zezwolenie na nabycie nieruchomości również we wskazanych wyżej przypadkach, jeśli nabywasz nieruchomości położone w strefie nadgranicznej oraz grunty rolne o powierzchni większej niż 1 ha. Tutaj znajdziesz mapę tej strefy >>>. Jest jednak jeden wyjątek. Jest to nabycie  spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Czy każdy cudzoziemiec pochodzący z innych państw niż Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii może otrzymać zezwolenie na zakup nieruchomości?

Nie każdy. Aby dostać zezwolenie musisz udowodnić też swoje więzi z Polską.Musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

 • masz zezwolenie na pobyt:
  • czasowy (nie dotyczy to zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi lub ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca w Polsce), lub
  • stały, lub
  • rezydenta długoterminowego UE;
 • masz polską narodowość lub pochodzenie;
 • masz żonę lub męża, którzy są obywatelami polskimi;
 • jesteś członkiem zarządu kontrolowanej spółki handlowej;
 • prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą lub rolniczą, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Pamiętaj, że powierzchnia nabytych przez ciebie nieruchomości na potrzeby życiowe nie może przekroczyć 0,5 ha.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to musisz wskazać, że nabycie nieruchomości wiąże się z realnymi potrzebami, które wynikają z charakteru prowadzonej przez ciebie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Mapa gmin strefy przygranicznej w której występują ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Przepisy regulujące nabywani nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców:

 • ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.);
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729).
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wykazu gmin i innych jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa położonych w strefie nadgranicznej oraz tablicy określającej zasięg tej strefy.
 • Umowa między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony w sprawie swobodnego przepływu osób.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu