25 lutego 2023

Bezpieczny kredyt 2% – wszystko co musisz o nim wiedzieć

1 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy ustawy z 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Ustawa ta to rozwiązania skierowane do osób, które planują zakup pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego albo jego budowę. Ustawa składa się z dwóch elementów.

 1. Rodzinnym kredycie mieszkaniowym. Program kierowany jest do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. W ramach tego programu dodatkowym bonusem jest tzw. spłata rodzinna. Jest to jednorazowa spłata części kapitału rodzinnego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko.
 2. Bezpieczny Kredyt 2%. Kredyt z dopłatami do rat przeznaczony na zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Ta część programu służy obniżeniu kosztu obsługi kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Osoby korzystające z bezpiecznego kredytu 2% nie mogą już skorzystać spłaty rodzinnej.

W tym wpisie przedstawiam kompendium wiedzy na temat jednego z elementów ustawy, jakim jest ,,bezpieczny kredyt 2%”. W tym celu przeanalizowałem ustawę, treści wielu stron na portalach finansowych, vlogów oraz blogów, które omawiają tę problematykę. Główną ideą mojego wpisu było zgromadzenie możliwie jak najwięcej informacji aktualnych i rzetelnych, zgodnych z zapisami ustawy. Informacje tu zawarte są aktualne na dzień 10.08.2023 r.

Wiek kredytobiorcy, stan cywilny, posiadane dzieci

O BK2% może starać się osoba, która w dniu składania wniosku nie ukończyła 45 roku życia. W przypadku małżeństw lub związków nieformalnych ograniczenie to dotyczy tylko jednej z osób. Druga osoba nie musi spełniać tych kryteriów wiekowych. O kredyt będą mogły starać się:  

 1. Małżeństwa bez ograniczenia związanego z posiadaniem dzieci;
 2. Osoby samotne bez ograniczenia, związanego z posiadaniem dzieci;
 3. Osoby będące w związku nieformalnym, ale tylko wtedy, jeśli będą posiadały przynajmniej jedno, wspólne dziecko. Nie znaczy to, że dziecko musi być biologicznym dzieckiem obydwu partnerów, tworzących związek nieformalny. Może to być dziecko biologiczne jednego z partnerów a przysposobione przez drugą osobę lub adoptowane przez obydwie osoby.

BK2% a miejsce prowadzenia gospodarstwa domowego

Z treści ustawy możemy zapoznać się z definicją gospodarstwa domowego. Zgodnie z nią należy przez to rozumieć gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną albo wspólnie przez małżonków lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską albo opieką prawną.

Gospodarstwo domowe może być prowadzone na terenie Polski lub poza jej granicami. Jeżeli gospodarstwo domowe prowadzone jest na terenie innego państwa i w jego skład wchodzi osoba bez obywatelstwa polskiego to może starać się o BK2% tylko wtedy, jeśli osoba ta tworzy gospodarstwo domowe z obywatelem polskim. Gospodarstwo domowe składający się tylko z obywateli innego kraju i prowadzone poza granicami Polski nie spełnia wymogów BK2%.

Należy jednak pamiętać o tym, że BK2% może być udzielone tylko w PLN. Dlatego, jeśli gospodarstwo domowe prowadzone jest poza terenem Polski i dochody są w innej walucie niż PLN to niespełnione są kryteria BK2% ze względu na walutę dochodu. Jeśli dochody w gospodarstwie domowym są w innej walucie i PLN To do zdolności kredytowej możemy przyjmować tylko dochody w PLN. Muszą być wystarczające do uzyskania zdolności kredytowej.

BK2% dla cudzoziemców

BK2% nie wyklucza obywateli innych państw, jeśli spełniają wszystkie kryteria zawarte w ustawie. O BK2% mogą starać się osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego i nie muszą być w związku małżeńskim z obywatelem polskim. Natomiast muszą spełnić inne warunki, które znajdują się w innych przepisach, związanych z możliwością nabywania nieruchomości w Polsce przez obywateli innych państw. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj >>>

Maksymalna wysokość kredytu w ,,bezpiecznym kredycie 2%”

Ustawa w ramach BK2% zakłada, że maksymalna wysokość kredytu wynosi:

500 000 zł. – dla osób samotnych bez dzieci;

600 000 zł. – dla osób w związku małżeńskim. Osoby, będące w związku nieformalnym, muszą wychowywać przynajmniej jedno wspólne dziecko. Również osoby samotne posiadające przynajmniej jedno dziecko będą mogły ubiegać się o kredyt w tej wysokości. Zakup nieruchomości mieszkalnej dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego.

Zakup nieruchomości mieszkalnej dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania..

Posiadanie własności lub udziałów do innej nieruchomości

Najistotniejszym ograniczeniem w BK2% jest brak posiadania w dniu udzielenia kredytu i w przeszłości prawa własności do nieruchomości mieszkalnej – lokal mieszkalny, dom jednorodzinny. Ograniczenie to dotyczy też spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego.

Powyższy warunek muszą spełniać wszyscy kredytobiorcy uczestniczący w kredycie, którzy tworzą tzw. wspólne gospodarstwo domowe. Ale w ustawie o BK2% znalazło się pięć wyjątków od tej reguły. Dzięki nim mimo posiadania w przeszłości nieruchomości mieszkalnej możliwy jest udział w programie.

Pierwszy wyjątek. Małżonek kredytobiorcy posiadał prawo własności do nieruchomości mieszkalnej, ale tylko wtedy, jeśli zbył je przed dniem wejścia w związek małżeński z tą osobą.

Drugi wyjątek. Partner w związku nieformalnym posiadał prawo własności do nieruchomości mieszkalnej, ale tylko wtedy, jeśli zbył je przed dniem urodzenia wspólnego dziecka albo datą przysposobienia wspólnego dziecka.

Trzeci wyjątek. Jeśli któryś z kredytobiorców posiadał lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny nabyty w drodze darowizny lub dziedziczenia i została taka nieruchomość zbyta przed ukończeniem 18 roku życia.

Czwarty wyjątek. Jeśli któryś z kredytobiorców posiadał lub dalej posiada lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny nabyty w drodze dziedziczenia, ale w udziela nie wyższym jak 50%. Taka sytuacja może dotyczyć tylko jednej nieruchomości i dodatkowy warunek, że nie zamieszkiwał w niej od co najmniej 12 m-ce przed dniem złożenia wniosku o BK2%.

Piąty wyjątek. Kredytobiorca/kredytobiorcy posiadają prawo własności lub spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, które zostało wyłączone z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną albo skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 68 ustawy a dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dodatkowy warunek jaki musi być spełniony to nie można było zamieszkiwać w takiej nieruchomości przez 12 m-cy przed złożeniem wniosku kredytowego.

Nie ma ustawie ograniczenia w nabywaniu nieruchomości od członków najbliższej rodziny. Za to są takie ograniczenia w procedurach niektórych banków.

Wkład własny na zakup nieruchomości lub budowę domu

Obecne przepisy ustawy ograniczają możliwość wniesienia wkładu własnego do wysokości 200 tys. zł. Od limitu wkładu własnego przewidziano jednak odstępstwa. Jest nią budowa domu. Tu sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wysokość wkładu własnego uzależniona jest od zaawansowania budowy. Wszystkie możliwe scenariusze przedstawiłem w formie tabeli kolejnym punkcie.

Budowa domu a wkład własny

Ograniczenia związane z ceną nabywanej nieruchomości, kosztami budowy domu

Zgodnie z BK2% zostały wyznaczone limity wartości nabywanej nieruchomości lub budowy domu:

 1. W przypadku limitu kredytu do wysokości 500 tys. zł i wkładu własnego 200 tys. zł maksymalna cena wraz z remontem nabywanej nieruchomości nie może przekroczyć 700 tys. zł;
 2. W przypadku limitu kredytu do wysokości 600 tys. zł i wkładu własnego 200 tys. zł maksymalna cena nabywanej nieruchomości nie może przekroczyć 800 tys. zł;
 3. W przypadku kredytu z przeznaczeniem na budowę domu wartość rynkowa nieruchomości po wybudowaniu musi zmieścić się w limicie 1 mln zł.

Ograniczenia związane z udziałem w innym kredycie hipotecznym

Kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie mogą być, ani nie mogły być w przeszłości stronami umowy innego kredytu hipotecznego w okresie 36 m-cy przed złożeniem wniosku o BK2%. Ponadto taki kredyt przeznaczony był na pokrycie wydatków związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Według mnie występują tu trzy wyjątki dające możliwość przystąpienia do programu BK2% osobom, których taki zapis dotyczy.

Pierwszy wyjątek. Jeśli kredyt hipoteczny przeznaczony był na inny cel niż związany z pokryciem wydatków związany z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, ewentualnie domu jednorodzinnego. Jeśli ktoś był stroną kredytu hipotecznego z przeznaczeniem np. na remont nieruchomości, budowę domu, konsolidację innych zobowiązań, pożyczkę na dowolny cel to nie wyklucza go z uczestnictwa w programie BK2%.

Drugi wyjątek. Jeśli jednak ktoś był stroną umowy kredytu hipotecznego z przeznaczeniem był na pokrycie wydatków związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego i minęło 36 miesięcy od momentu, kiedy już nie jest w tym kredycie to nie wyklucza go z uczestnictwa w programie BK2%. Jeśli ten okres jest krótszy np. upłynęło 30 miesięcy to musi zaczekać jeszcze 6 miesięcy, aby móc starać się o kredyt w BK2%.

Trzeci wyjątek. Jeśli ktoś był stroną kredytu z przeznaczeniem na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego a umowa ta została rozwiązana w związku ze skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę od umowy deweloperskiej lub umowy przedwstępnej.

Należy jednak pamiętać o tym, że ograniczenie związane z udziałem w innym kredycie hipotecznym dotyczy tylko  sytuacji, kiedy taka osoba nie była właścicielem lub współwłaścicielem kredytowanej nieruchomości.

Ograniczenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w nieruchomości nabytej w programie BK2%

Zarówno tylko zarejestrowanie działalności gospodarczej jak i jej prowadzenie w nieruchomości nabytej w programie BK2% wiąże się z utratą prawa do dopłaty odsetek. Ale uwaga! Są dwa wyjątki.

Pierwszy wyjątek. Jeśli kredytobiorca nie korzystał z gwarancji wkładu własnego, ponieważ kredyt nie przekroczył 80% wartości nieruchomości. Wtedy w każdej chwili może zarejestrować lub rozpocząć prowadzenie działalności w nieruchomości nabytej w BK2%.

Drugi wyjątek.  Jeśli kredytobiorca spłacił kapitał w wysokości odpowiadającej gwarancji, udzielonej do BK2%. Dotyczy to wszystkich kredytów, które przekroczyły 80% wartości nieruchomości w momencie uzyskania kredytu BK2%. W dniu, w którym kredytobiorca spłaci kredyt do wysokości 80% wartości nieruchomości może zarejestrować lub rozpocząć prowadzenie działalności w nieruchomości nabytej w BK2%.

Forma spłaty kredytu BK2%

Kredyt ten w okresie pierwszych 60 m- y jego spłaty z wykorzystaniem dopłat może być spłacany tylko w ratach malejących i tylko wg stałej stopy procentowej. Dopłaty do oprocentowania dotyczyć będą pierwszych 120 m-cy spłaty kredytu. Po 60 m-cach od spłaty pierwszej raty nastąpi zmiana wysokości dopłaty do rat w wyniku ponownego ustalenia stałej, aktualnej na dany moment stopy procentowej. Spłata rat kredytu przez kolejne 60 m-cy będzie odbywała się również w ratach malejących i stałej stopy procentowej.

Po upływie 120 m-cy od spłaty pierwszej raty nastąpi wygaśnięcie dopłat do ratBK2%. Wysokość raty od tego momentu odbywać się będzie w formule rat równych i zostanie wyliczona według stopy procentowej zgodnie z zapisem umowy kredytowej z bankiem. Można będzie kontynuować spłaty kredytu w ratach malejących, ale tylko wtedy, jeśli kredytobiorca złoży o to wniosek do swojego banku.

Może się zdarzyć, że po zakończeniu dopłat nowo wyznaczona rata równa będzie wyższa od pierwszej raty malejący udzielonego kredytu z dopłatą. Wówczas kredytobiorca będzie miał prawo złożyć wniosek do swojego banku o wydłużenie okresu spłaty kredytu o kolejne 5 lat. Wydłużenie okresu spłaty będzie możliwe tylko wtedy, jeśli na ten moment jeden z kredytobiorców nie przekroczy wieku 50 lat.

Cele kredytowania

Środki z BK2% mogą być przeznaczone na następujące cele:

 1. Nabycie prawa własności mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym, w tym jego wykończenie.
 2. Nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu, w tym: stanowiących wkład budowlany,  z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.
 3. Nabycie nieruchomości gruntowej na której zostanie wzniesiona nieruchomość. Jest jednak dodatkowy warunek. Możliwa będzie na takiej działce budowa zgodnie z miejscowym planem zabudowy albo wydaną decyzją o warunkach zabudowy. 
 4. Realizację inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy.
 5. Wydatki związane z budową domu. Działka, na której będzie prowadzona budowa domu nie może być jednak obciążona kredytem.
 6. Pokrycie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz ewentualne jego wykończenie.

Środki z BK2% nie mogą być przeznaczone na następujące cele:

 1. Nabycie udziałów w nieruchomości mieszkalnej, jeśli nie będziemy w 100% jej właścicielem. Jeśli zbawcami jest kilka osób i każdy ma w niej udziały to musimy zakupić 100% udziałów od wszystkich udziałowców. Musimy być jedynym właścicielem, aby móc uczestniczyć w BK2%.
 2. Nabycie tzw. wierzytelności związanych z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Zapis ten dotyczy sytuacji, kiedy jakaś osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy podpisały z deweloperem umowę rezerwacyjną lub umowę deweloperską na nieruchomość, która jest w trakcie budowy. Dokonały już lub nie dokonały jeszcze wpłaty na rzecz dewelopera jakichkolwiek środków. Następnie podmioty te chciałyby sprzedać swoje prawa do umowy rezerwacyjnej lub umowy deweloperskiej. Powyższej transakcji w ramach kredytu BK2% nie można sfinansować.

Utrata prawa do kredytu BK2%

Jeśli w okresie otrzymywania dopłat nastąpiły poniżej wymienione przesłanki, następuje utrata prawa do dopłat. Dotychczas otrzymane dopłaty nie podlegają zwrotowi

 1. Jeśli w terminie 24 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości mieszkalnej lub zakończenia budowy domu z wykorzystaniem środków z BK2%, kredytobiorca nie rozpoczął w tym lokalu albo tym domu prowadzenia gospodarstwa domowego. Dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił upływ tego terminu.
 2. Nieruchomość zostanie sprzedana. Wyjątkiem jest tu zbycie udziałów na rzecz drugiego kredytobiorcy oraz rozszerzenie wspólności majątkowej ze współmałżonkiem.
 3. Zostanie zmieniony sposób użytkowania nieruchomości lub jej części, w takim zakresie, który uniemożliwia zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
 4. Kredytobiorca nabędzie inną nieruchomość mieszkalną. Wyjątkiem jest tu nabycie innej nieruchomości mieszkalnej na drodze dziedziczenia. Zakup innej nieruchomości niemieszkalnej lub działki budowlanej bądź rolnej nie wyklucza uczestnictwo w programie BK2%.
 5. Nieruchomość zostanie wynajęta lub użyczona w całości lub w części.
 6. Kredytobiorca zaprzestał na okres min. 12 m-cy prowadzenia gospodarstwa domowego w lokalu mieszkalnym albo domu jednorodzinnym. Ale uwaga! Są tu dwa wyjątki. Pierwszy wyjątek. Jeśli w tym lokalu lub domu dalej będzie zamieszkiwał drugi kredytobiorca. Drugi wyjątek. Jeśli w tym lokalu lub domu zaprzestano prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu wyłączenia go z użytkowania na podstawie decyzji nadzoru budowlanego (art. 68 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
 7. Kredytobiorca udostępnił do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny innej osobie, nie będącej współmałżonkiem.  Ale uwaga! Są tu dwa wyjątki. Pierwszy wyjątek. Kredytobiorca nie prowadził w okresie 12 miesięcy przed udzielenie BK2% wspólnego gospodarstwa z tą osobą. Drugi wyjątek. Kiedy osoba, której kredytobiorca udostępnił mieszkanie nabyte w kredycie BK2% jest drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego albo przysposobionego przez tę osobę przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2% i wspólnie nie prowadziła gospodarstwa domowego z kredytobiorcą. Drugi warunek, który musi być łącznie spełniony to ten, że w chwili udzielenia kredytu BK2% spełniałby warunki udzielenia mu takiego kredytu.
 8. W stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość.
 9. Stroną umowy BK2% przestał być kredytobiorca, który w dniu udzielania tego kredytu jako jedyny spełniał warunek tj. nieprzekroczony wiek 45 lat w dniu złożenia wniosku. Wyjątek w stosunku do tej osoby jest jego śmierć.
 10. Dokonano przedterminowej spłaty części BK2%. Jest tu jednak kilka wyjątków: Pierwszy wyjątek. Spłaty części kredytuj dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia kredytu BK2%.        Drugi wyjątek. Spłata części kredytu dotyczyła części objętej gwarancją.                                                             Trzeci wyjątek. Suma spłaty części kredytu i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty 200 tys. zł. Czwarty wyjątek. Wysokość nadpłaty w danym miesiącu nie może być wyższa niż różnica między pierwszą ratą kredytu BK2% (pomniejszoną już o dopłatę do odsetek) oraz bieżącą ratą (pomniejszoną już o dopłatę do odsetek).
 11. Nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne.

Zakup mieszkania nabytego w programie BK2% a możliwość jego wynajęcia

W przypadku wynajęcia takiego mieszkania w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2% dopłaty do rat wygasają z ostatnim dniem miesiąca wystąpienia tego zdarzenia. Ale uwaga! Jest jeden wyjątek. Wyjątek stanowi sytuacja, w której kredytobiorca bezpiecznego kredytu 2% zawrze związek małżeński z osobą posiadającą już własne mieszkanie i przeprowadzi się do mieszkania małżonka. W takiej sytuacji należące do niego mieszkanie zakupione z bezpiecznego kredytu 2% może zostać wynajęte bez utraty prawa do dopłat.

Zwrot otrzymanych dopłata

Jedyny przypadek zwrotu wypłaconych dopłat, który znalazł się w projekcie ustawy dotyczy tylko osób prawomocnie skazanych z art. 297 Kodeksu karnego. Dotyczy to tylko sytuacji w których taka osoba złożyła fałszywe oświadczenie, celem otrzymania BK2%.

Jest to moim zdaniem istotny zapis w ustawie o BK2% na który wiele osób nie zwraca uwagi. Ze względu na wiele zawartych w niej niejasnych zapisów czy różnej interpretacji stawianych wymogów może się w zdarzyć, że niektóre osoby w sposób nieświadomy podczas składania wniosku o kredyt z dopłatą złożą nieprawdziwe oświadczenia. Bank, który udzielił kredytu o BK2% w wyniku kontroli spełnienia kryteriów udzielenia kredytu z dopłatą uzna, że doszło do wyłudzenia kredytu. W takim przypadku dojdzie do podjęcia kroków prawnych, który konsekwencją będzie wyrok skazujący z art. 297 Kodeksu karnego. Dodatkowo taki klient będzie musiał zwrócić otrzymane dopłaty wraz z odsetkami.

Metoda wyliczania dopłat w ,BK2%

W ustawie przedstawiony został wzór do wyliczania wysokości dopłaty do odsetek w BK2%. Wprowadzony został w nim parametr tzw. średnia kwartalna stopa procentowa. Ustala go BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i obliczonej na podstawie informacji banków kredytujących średniej ważonej oprocentowania kredytów hipotecznych. Do wyliczeń przyjmuje się tylko kredyty z okresowo stałą stopą procentową, udzielone w danym kwartale przez te banki na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów.

Zgodnie z tym wzorem zostanie wyliczona wysokość odsetek do każdej raty. O tę wysokość odsetek niższa będzie dla klienta rata kredytu. BGK przekazuje bankowi kredytującemu kwotę dopłaty do, BK2% przez okres 120 m-cy.

Wysokość dopłaty będzie aktualizowana raz na kwartał. Wówczas zmianie ulegnie wysokość dopłaty dla umów kredytowych nowo zawieranych jak i dotychczas zawartych. W projekcie ustawy został ustalony maksymalny próg oprocentowania kredytu, powyżej którego wysokość dopłaty nie będzie wzrastała. Określono go na poziomie 10%.

Pytania i odpowiedz

 1. Czy muszę posiadać zdolność kredytową? Tak. Będzie trzeba spełniać warunki zgodne z wymaganiami banku, do którego składany będzie wniosek.
 2. Czy zdolność kredytowa w programie BK2%? Zdolność kredytowa w przypadku BK2% będzie wyższa niż dla zwykłych kredytów. Będzie to możliwe dzięki dopłatom, które znacznie obniżają raty. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się, aby banki wyliczając dostępną kwotę kredytu uwzględniały raty pomniejszone o dopłaty.
 3. Co mogę zrobić, jeśli okaże się, że nie posiadam zdolności kredytowej jako singiel, aby skorzystać z BK2%? Czy do kredytu będzie można dołączyć dodatkową osobę, dzięki której uzyskam zdolność kredytową na zakup nieruchomości w programie? Np. rodziców lub brata lub siostrę? Nie ma możliwości dołączyć innych osób, celem zwiększenia zdolności kredytowej. Nawet jeśli te osoby nie będą nabywały wspólnie z głównym kredytobiorcą nieruchomości.
 4. Czy miejsce postojowe i/lub komórkę będzie można doliczyć do wartości zakupu mieszkania? Tak, jeśli będą przynależne do nabywanego lokalu mieszkalnego. Ale tu należy zwrócić szczególną uwagę na cenę takie nieruchomości. Jej wartość tj. lokal mieszkalny + komórka + miejsce postojowe + ewentualne wykończenie nie mogą przekroczyć kwoty 700 tys. w przypadku singli i 800 tys. dla pozostałych rodzin. Ale uwaga! Jeśli miejsce postojowe lub komórka będzie znajdowała się w innej księdze wieczystej to nie będzie można ich skredytować w BK2%.
 5. Czy będzie można zakupić mieszkanie od członka rodziny w BK2%? Tak. Założenia programu tego celu nie eliminują. Tu jednak trzeba podkreślić, że nie w każdym banku taką transakcję będzie można przeprowadzić. Wynika to z wewnętrznej procedury danego banku.
 6. Będzie można kredytować remont mieszkanie lub domu? Jeśli celem kredytu jest tylko remont to nie można go finansować programie BK2%. Po pierwsze dlatego, że nie ma go w katalogu celów a po drugie z automatu wyklucza osoby, które już posiadają nieruchomość.
 7. Czy w ramach programów BK2% będzie można skorzystać z gwarancji braku własnego BGK? Tak. W ramach programu BK2% można skorzystać z kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.
 8. Czy będzie można skorzystać z BK2%, jeśli jestem posiadaczem innej nieruchomości niemieszkalnej np. garażu, działki, lokalu użytkowego? Tak. Będzie można korzystać z programu. Ustawa ogranicza możliwość skorzystania z programu, poza paroma wyjątkami tylko w przypadku, jeśli kiedykolwiek było się lub jest właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości mieszkalnej.
 9. Czy będzie można skorzystać z BK2% jeśli jestem posiadaczem tylko apartamentu wakacyjnego? Na tę chwilę trudno jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Jeśli mamy do czynienia z lokalem mieszkalne nabytym z 8% VAT to na pewno można skorzystać z programu. Inaczej się przedstawia sytuacja, jeśli jest to lokal użytkowy o tzw. funkcji mieszkalnej. Łatwo to stwierdzić. Wystarczy zajrzeć do aktu jego nabycia i sprawdzić, czy zakup był ze stawką VAT 23%. Do czasu interpretacji przepisów dotyczących lokali użytkowych o funkcji mieszkalnej trudno jednoznacznie stwierdzić czy w takim przypadku będą spełnione kryteria uczestnictwa w BK2%.
 10. Czy osoba, która skorzystała z programu ,,Mieszkanie dla Młodych” może skorzystać z programu BK2%. Nie, taki kredytobiorca nie spełnia warunku nabywania pierwszej nieruchomości mieszkaniowej. 
 11. Czy osoba sprzedająca nieruchomość osobie, która nabyła ją w programie BK2% może w niej mieszkać jeszcze przez jakiś czas? Tak. Nie powoduje to utraty dopłaty odsetek w programie BK2%.
 12. Czy osoba, która podpisała umowę deweloperską, ale jeszcze nie podpisała aktu notarialnego nabycia może starać się BK2%? W przypadku umowy deweloperskiej nabycie prawa własności lokalu następuje w chwili jego wyodrębnienia, a zatem do czasu takiego wyodrębnienia kredytobiorca będzie spełniał warunki programu.

Zobacz inne wpisy

Messenger
artur@tomaszewskikredyty.pl
+48 601 643 088
Artur Tomaszewski
Kaszubska 10, lokal 14
75-036 Koszalin
Dni robocze / 9:00 — 17:00
Soboty i niedziele / Nieczynne
Kaszubska 10, lokal 14
75-078 Koszalin
Śledź na Facebooku
menu